مدیریت

نادری

دکتر مالک نادری

رئیس رویداد


حق شناس

دکتر داود حق شناس

دبیر  رویداد


رضایی

دکتر میلاد رضایی

دبیر علمی رویداد